Farmaceutski paket

Farmaceutski paket obuhvata kompletnu evidenciju koja je potrebna za poslovanje jedne apotekarske zdravstvene ustanove. Ovdje bismo izdvojili najbitnije stavke – robno poslovanje, kasu i obradu recepata i medicinskih sredstava.

Robno poslovanje obuhvata sve neophodne evidencije – inventure, kalkulacije, nivelacije, predračune, fakture, pazare, rashode, dostavnice i narudžbenice. Na osnovu svih dokumenata se formiraju lageri i kartice robe. Trgovačka knjiga za robu i trgovačka knjiga za usluge se formiraju automatski na osnovu svih ulaznih i izlaznih dokumenata, a sve evidencije imaju zakonski propisane izvještaje.

Posebno bismo izdvojili evidenciju rokova koja Vam omogućava jednostavno praćenje isteka rokova, kao i analizu potražnje koja Vam služi za lakše praćenje potražnje za pojedinim stavkama na tržištu.

Koristeći našu kasu možete vršiti prodaju stavki na recepte, naloge i direktno. Postoji mogućnost davanja popusta na kasi, kao i pregleda ljekova sa istim sastavom i generičkim nazivom (ATC).

Kroz program Vam je omogućena i evidencija i obrada lijekova i insulina, kao i medicinskih sredstava, direktno iz kase ili naknadno. U potpunosti je prilagođen svim zahtjevima Fonda zdravstvenog osiguranja, a prijem svih fondovskih šifarnika (lijekovi, ljekari, dijagnoze, indikacije, medicinska sredstva,...) je automatski, dok je spremanje podataka za Fond zdravstvenog osiguranja u prilagođenom formatu. Program sadrži sve neophodne izvještaje za FZO, ali i veliki broj izvještaja koji su Vam potrebni za analizu primljenih i fakturisanih recepata i naloga. Pored toga, jednostavno prebacivanje podataka u Excel Vam omogućava formiranje dodatnih izvještaja za analize.